You are here
Dziecko samo w domu Dziecko 

Dziecko samo w domu

Czy dziecko można zostawić samo w domu? Warto wiedzieć, że regulację dotyczącą tego zagadnienia znajdziemy w kodeksie wykroczeń.

Przepis art. 82 § 6 tego kodeksu przewiduje karę grzywny lub nagany dla osoby, która zostawia dziecko do lat 7 w takich okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez nie pożaru.Mając na względzie możliwy dostęp pozostawionego w mieszkaniu dziecka do kuchni czy choćby gniazd elektrycznych, możemy uznać taką sytuację jako potencjalnie zagrażającą jemu i otoczeniu.

Z kolei art. 106 kodeksu stanowi, iż osoba, która mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jego przebywania wokolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia, podlega karze grzywny albo nagany.
Dziecko poniżej 7 lat traktuje się tu jako osobę niezdolną rozpoznać niebezpieczeństwo lub obronić się przed nim. Wprowadzenie tej granicy wiekowej jest zapewne związane z przyjęciem założenia, że dziecko w wieku 7 lat ma już pewną wiedzę i rozeznanie – potrafi samodzielnie ocenić, czy znajduje się w niebezpieczeństwie i prawidłowo zareagować.

Niedopełnienie obowiązku opieki nad dzieckiem

Istotne jest to, że wykroczenie ma miejsce już wtedy, gdy dopuścimy do przebywania dziecka w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia. Bez znaczenia pozostaje to, czy nastąpił skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu dziecka. Wykroczenie jest dokonane z chwilą samego niedopełnienia przez nas obowiązku opieki lub nadzoru.

Okoliczności niebezpieczne dla zdrowia, o których mówi przepis, to takie, które według kryteriów obiektywnych stanowią realne zagrożenie dla zdrowia dziecka.

To jest oczywiście regulacja stwarzająca pole do dyskusji, bo to, co dla jednych wydaje się w pełni bezpieczne, dla innych – takie nie jest. Jednakże wydaje się, że dla większości osób niebezpieczne są takie sytuacje, gdy dziecko pozostawione samo w domu ma swobodny dostęp do kuchenki, okien, prądu.

Powstaje pytanie czy rodzice, którzy przed wyjściem z domu, zastosują liczne zabezpieczenia, które oferuje obecnie technika mogą być spokojni, że wyeliminowali okoliczności niebezpieczne dla dziecka. Wydaje się, że jednak nie – dziecko może wyrządzić sobie krzywdę także nie mając dostępu do sprzętów, które powszechnie uważane są za niebezpieczne, np. może skaleczyć się zabawkączy ją połknąć.

Related posts

Leave a Comment